Ιλισίων 13, ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ

 211 1161 542

6945 378 698

ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

«Το πνεύμα του ανθρώπου οικοδομείται από τις επιλογές του»

Irvin D. Yalom

Η ομαδική θεραπεία διεξάγεται μεταξύ του ψυχολόγου και μιας ομάδας ανθρώπων. Η ομαδική θεραπεία θεωρείται μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας καθώς οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα πως να προωθούν την αυτοδυναμία τους από τα άλλα μέλη στην ομάδα και οδηγούνται σε μεγαλύτερη ενδυνάμωση και ψυχική ευεξία.

Στόχος της ομαδικής θεραπείας είναι οι θεραπευόμενοι να εστιάσουν σε θέματα που τους απασχολούν και να βρουν τρόπους διαχείρισης σε ό,τι τους δυσκολεύει. Όπως και στην ατομική, έτσι και στην ομαδική θεραπεία οι θεραπευόμενοι ενθαρρύνονται από τον θεραπευτή να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους και μέσα σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές πλαίσιο, να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους.

Στη θεραπευτική ομάδα διαμορφώνονται σχέσεις εμπιστοσύνης, αποδοχής, ειλικρίνειας και εχεμύθειας, επιτρέποντας σε κάθε μέλος να αναφερθεί σε προσωπικά θέματα που το δυσκολεύουν. Η θεραπευτική ομάδα αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας και η αλληλεπίδραση των μελών είναι σημαντική καθώς βοηθά στο καθρέφτισμα του τρόπου με τον οποίο σχετίζεται ο κάθε θεραπευόμενος στη ζωή του.

Οι σχέσεις μεταξύ των μελών ορίζονται μόνο μέσα στην θεραπευτική ομάδα και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σχέσεις εκτός θεραπευτικού πλαισίου. Η σύσταση της ομάδας γίνεται κατόπιν επιλογής των μελών από τον θεραπευτή, αφού αξιολογηθούν σημαντικοί παράγοντες ώστε η συμμετοχή του κάθε θεραπευόμενου μέσα στην ομάδα να είναι βοηθητική τόσο για τον ίδιο, όσο και για τα υπόλοιπα μέλη. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη κάποιου/ας σε θεραπευτική ομάδα είναι να έχει προηγηθεί ατομική θεραπεία για την εγκαθίδρυση σχέσης εμπιστοσύνης με τον θεραπευτή.

Οι θεραπευτικές ομάδες μπορεί να συντονίζονται από 1 ή 2 σταθερούς θεραπευτές, γίνονται σε εβδομαδιαία βάση και έχουν σταθερή διάρκεια 120 λεπτά.